Privacy policy

REAL RESEARCH Sp. z o.o.

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

tel. +48 603 984 577

e-mail: realresearch@realresearch.life

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  dla osób kontaktujących się z

REAL RESEARCH Sp. z o.o.

 

 

  1. Celem niniejszego dokumenty jest przedstawienie:
    a) zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób kontaktujących się z REAL RESEARCH sp. z o.o. (dalej: „REAL RESEARCH”)

b) podstawowych praw osób, których dane są przetwarzane.

 

2. Administratorem danych jest REAL RESEARCH sp. z o.o., ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000660375 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6762521485.

 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a na późniejszym etapie może być niezbędne do wykonania umowy, jak również do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

 

5. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez REAL RESEARCH, w tym w szczególności w celu dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową, jak również w celu marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach niż określone powyżej. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

7. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa.

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu potrzebny do udzielenia odpowiedzi, a na późniejszym etapie przez okres niezbędny do wykonania umowy.

 

9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.

 

10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba kontaktująca się z REAL RESEARCH ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z REAL RESEARCH. Na późniejszym etapie podanie danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

 

12. Podanie danych osobowych w celach określonych w ust. 6 jest dobrowolne.

 

13. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym osobom współpracującym z REAL RESEARCH, kontrahentom REAL RESEARCH, operatorom płatności, biurom księgowym, prawnikom. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION  for people contacting

REAL RESEARCH Sp. z o.o.

 

 

 

  1. The purpose of this document is to present:
    a) the rules on which personal data of persons contacting with REAL RESEARCHH sp. z o.o. (hereinafter: “REAL RESEARCH”) are processed,

b) the basic rights of persons whose data are processed.

 

2. REAL RESEARCH sp. z o.o., ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, registered in National Court Registerat number 0000660375byDistrict Court Kraków – Śródmieście in Cracow, NIP 6762521485 is the controller of your personal data.

 

3. Processing of your personal data is necessary to respond to your query, and later may be necessary for the performance of a contract or in order to take steps at your request prior to entering into a contract.

 

4. The legal basis of the processing of your personal data is art. 6(1) point b and f of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: GPRD)

 

5. Your personal data may also be processed for the purposes of the legitimate interests pursued by REAL RESEARCH, including pursuing claims arising from or related to the contract, as well as for the purposes of direct marketing. In such cases the legal basis of such processing is art. 6(1) point f of GPRD.

 

6. You may give consent to the processing of your personal data for purposes other than those set out above. In such cases you may withdraw your consent. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The legal basis of such processing is art. 6 (1) point a of GPRD.

 

7. Your personal data are collected directly from you.

 

8. Your personal data will be processed as long as it is required to respond to your query, and later may be necessary for the performance of a contract.

 

9. You have the right to access your personal data, their rectification, erasure or restriction of processing as well as right to object to processing of your personal data and the right to transmit your data to another controller and the right to lodge a complaint with a supervisory authority – in the scope set in relevant law, in particular in GPRD.

 

10. Where personal data are processed for direct marketing purposes, you shall have the right to object at any time to processing of your personal data for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. Where you object to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes.

 

11. Providing of personal data is voluntary, however, the lack such data may prevent contact with REAL RESEARCH. Later providing of personal data may be necessary for the conclusion and performance of the contract.

 

12. Providing of personal data for the purposes set in point 6 is voluntary.

 

13. Personal data may be transferred to third parties, including people cooperating with REAL RESEARCH, contractors of REAL RESEARCH, payment operators, accountants, lawyers. Personal data may also be transferred to other entities if it is  required by law.